Velkommen

NYHEDER

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Dragsmur.
 
Lørdag d.12. september kl.10.00 i Særbækhuset.
Dagsorden:
1.Valg af dirigent og stemmetællere.
2.Bestyrelsens beretning til godkendelse.
3.Regnskab til godkendelse.
4.Budget for næstkommende år.
Herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår ændret kontingent, hævet til kr. 500,-
5.Indkomne forslag.
Fra Helle Slotsdal / Per Hansen, Særbækvej 13 og Birthe og Kaj Overgaard Lassen, Særbækvej 11:
Er grundejerne i Dragsmur Grundejerforening interesseret i at der etableres en offentlig cykel/gangsti på arealet mellem Særbækvej og havet?
6.Valg til bestyrelsen:
På valg er Marie Porse Jensen (på genvalg) og Bent Lindegaard Pedersen (ønsker ikke genvalg) samt Peter G. Johannessen. (på genvalg). Niels Kanstrup (ønsker ikke genvalg til bestyrelsen men gerne valg som suppleant)
Bestyrelsen som den ser ud i dag
Marie Porse Jensen. Niels Kanstrup, Bent Lindegaard Pedersen., Karen Krarup (kassere) og Peter G. Johannessen (formand). Der er ikke nogen suppleanter i øjeblikket, idet de begge har været eller er indtrådt i bestyrelsen (Claus Haack 1. suppleant og Niels Kanstrup (2. suppleant)
Claus Haack trådte ind i bestyrelsen efter Else´s ønske om at træde ud af bestyrelsen. Claus er ligeledes trådt ud igen, idet han har solgt sit sommerhus på Havpilen, pr.1/8-20.
7.Valg af 2 suppleanter.
8.Valg af revisor.
9.Valg af revisorsuppleant.
10.Eventuelt.
A. Nye medlemmer til husudvalget.
Forslag til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
Under generalforsamlingen, bydes der på øl og vand.
Vel mødt alle sammen.
Bestyrelsen.
PS:
I forbindelse med at vi i nogen grad stadig er corona-ramt og skal overholde nogle regler om afstand m.m., så vil vi for en god ordens skyld informere om, at bordene i salen vil være fjernet og der sættes stole op i rækker med behørig afstand.
Af samme årsag, er der heller ikke arrangeret frokost i år.

___________________________________________________________________________

Læs seneste nyt fra bestyrelsen og om resten af sæsonens aktiviteter her